ACRH Launching Event

Amsterdam, 27 October 2016

More information

ADC/HDC: Symposium kerkscheuring jaren zestig

Kampen, 29 October 2016

More information

Garima Gospels: Symposium & Photo exhibition

Amsterdam, 3 November 2016

More information

Dutch Bible Belt netwerkdag De multiculturele refoschool

Gouda, 4 November 2016

More information

Studiedag Studiekring Eerste Millennium

Bavel, 5 November 2016

More information

De Oriënt als spiegel: het Réveil over jodendom en islam

Amsterdam, 11 November 2016

More information

HDC /KDC/KITLV/ADC: symposium: Kerken in Indonesië 1945-1950

Amsterdam, 16 November 2016

More information

HDC/Biografie Instituut: symposium 50 jaar kabinet Zijlstra

22 November 2016

22 Nov 2016 Amsterdam w.berkelaar@vu.nl http://www.hdc.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2016/Zijlstra.aspx

More information

HCVU/HDC: symposium: Harry Kuitert, zijn theologie en de samenleving

Amsterdam, 24 November 2016

More information

Synopsis Theologiae Purior

Groningen, 26 November 2016

26 Nov 2016 wadenboer@tukampen.nl

More information

HDC: Mr. H. Boslezing; Lisa Kuitert, ‘Papier hier!’

Amsterdam, 30 November 2016

More information

Lustrumsymposium Signum

Antwerpen, 3 December 2016

More information

ACRH Seminar #1

Amsterdam, 6 December 2016

More information

HDC/NIMH/PGV: Presentatie jaarboek Gesch. Ned. Protestantisme – over Protestantse Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht

Huis ter Heide, 8 December 2016

More information

Domus Dag: De secularisatie van het medisch domein

Utrecht, 9 December 2016

More information

ACRH Seminar #2

Amsterdam, 3 January 2017

More information

Wintervergadering Kerkhistorisch Gezelschap

Utrecht, 9 January 2017

More information

HDC/Verus/Unie NZV/CNV Onderwijs: Nationale herdenking onderwijsvrijheid met minister Jet Bussemaker e.a.

Amsterdam, 23 January 2017

More information

Studiedag Stichting de Zending

Utrecht, 3 February 2017

More information

ACRH Seminar #3: Mònica Balltondre over stigmatisatie in Spaanse mystiek 17e eeuw

Amsterdam, 7 February 2017

More information

HDC: Symposium Apartheid en de Nederlandse kerken

Amsterdam, 10 February 2017

More information

ACRH Seminar #4: Jacqueline Borsje over het lange leven van toverspreuken

Amsterdam, 7 March 2017

Onze collega van de UvA, dr. Jacqueline Borsje, vertelt over haar onderzoek naar 'de macht van woorden' op het grensvlak van religie en magie: welkom!

More information

Voorjaarsbijeenkomst Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Brielle, 11 March 2017

Protestantse en katholieke martelaren

More information

HDC/Centrum voor Religie en Recht: Congres over F.L. Rutgers

Amsterdam, 16 March 2017

Graag nodigen het Centrum voor Religie en Recht en het Historisch Documentatiecentrum, in samenwerking met het ADC en de Theologische Universiteit Kampen, u uit voor een symposium over de verhouding van de lokale en de bovenlokale kerk. Dit symposium vindt plaats naar aanleiding van de honderdste sterfdag van de eerste hoogleraar Kerkrecht aan de Vrije Universiteit, F.L. Rutgers (26 november 1836-19 maart 1917).

More information

VU & Dordrechts Museum: 400 jaar Dordtse Synode

Dordrecht, 16 March 2017

De gemeente Dordrecht geeft de aftrap voor de plaatselijke synodeherdenking, waarbij wordt samengewerkt met ACRH. Burgerinitiatieven gevraagd!

More information

PThU symposium Theologie & Volkscultuur: over het werk van Henk Vreekamp

Amsterdam, 23 March 2017

Op donderdag 23 maart 2017 wordt op de PThU in Amsterdam een symposium georganiseerd over het werk van Henk Vreekamp. Het programma richt zich op een breed publiek van geïnteresseerden in Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis. Het werk van Vreekamp zal benaderd worden vanuit twee polen: een theologisch perspectief (Bijbels, inzettend bij de openbaring aan Israël) versus een meer empirische en religiewetenschappelijke benadering van religieuze volkscultuur, met bijzondere aandacht voor de bevindelijke gereformeerde traditie in Nederland en de (kerk-)historische studie daarnaar.

More information

Promotie Peter Kromdijk: De Doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en de samenleving tijdens het interbellum

Amsterdam, 24 March 2017

More information

VU promotie Francesco Celia: Preaching the Gospel to the Hellenes: The Life and Works of Gregory the Wonderworker

Amsterdam, 29 March 2017

Doctoral defense in the Aula of the VU (mainbuilding), 29 March 2017, 1:45 PM

More information

ACRH symposium: Middeleeuwse kloosters op de kaart gezet

Amsterdam, 30 March 2017

Koen Goudriaan, emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Middeleeuwen, werkte jarenlang aan een Nederlandse kloosterlijst vóór 1600, waarvan nu een interactieve digitale kaart wordt gepresenteerd.

More information

ACRH Seminar #5: Evangelos Chrysos: East and West fading away in the ninth century AD. Christian Europe on the way to disunity

Amsterdam, 4 April 2017

The Graeco-Roman World that Constantine the Great handed over to his successors was actually from the beginning in a process of fading away from the unity of the two parts of East and West (oriens-occidens). Two fatal developments occurred however in the ninth century that deepened considerably the alienation: At the beginning of the century, the coronation of Charlemagne (800 AD) led to the so-called ‘Zwei-Kaiser-Problem’ that was followed by political competition and confrontation. Later in the century the production of a new Canonical Law platform through the Corpus of Pseudo-Isidorian Decretals destroyed the common ground of the ecclesiastical structure and was the main factor that caused the split of the Churches.

More information

HDC/PTS: Kuyper Conference

Princeton, 6 - 8 April 2017

6-8 April 2017

More information

13 april HDC & VIAA-symposium Christelijk onderwijs in een seculiere tijd

Zwolle, 13 April 2017

Het Viaa Kenniscentrum organiseert op donderdag 13 april a.s. samen met het Archief- en Documentatiecentrum Kampen en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit een symposium over de betekenis van het christelijk onderwijs in een seculier Nederland. Aanleiding voor het symposium is het verschijnen van het boek "Verbondsonderwijs,Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs in Nederland tot 1985" van Tamme Spoelstra.

More information

ACRH Seminar #6 : James Eglinton over de biografie van Herman Bavinck

Amsterdam, 2 May 2017

Why write a new biographical account of a religious figure whose life has already been chronicled by several earlier biographers? This question is central to my current monograph project, which is a new account of the life and times of the neo-Calvinist theologian Herman Bavinck (1854-1921). In this lecture, I will discuss both the reasons for this project, and the challenges (both methodological and practical) involved. I will also explore why the development of digital humanities research has opened up exciting possibilities for biographers working on late modern religious figures: in my case, it led to the discovery - amongst other things - of an autobiographical account by Bavinck himself that was previously unknown to scholarship.

More information

Boekpresentatie & Filmpremière Vrijzinnig Verleden

Zevenhuizen, 17 May 2017

Op woensdagavond 17 mei vindt in de Vrijzinnige Kerk in Zevenhuizen de presentatie van het boek ‘Vrijzinnig verleden’ plaats, vergezeld door de première van de korte documentaire: ‘Vrijzinnig Hervormd: van kroeg tot kerk’.

More information

HDC Boekpresentatie Jasper Vree: Petrus Hofstede de Groot

Amsterdam, 23 May 2017

Jasper Vree, emeritus docent kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit, presenteert zijn opus magnum over de 19e eeuwse theoloog én maatschappijvernieuwer Petrus Hofstede de Groot (1802-1886).

More information

ACRH symposium: Middeleeuwse pastoors op een rij gezet

Amsterdam, 1 June 2017

Na de succesvolle lancering van de Kloosterkaart op 30 maart presenteert ACRH op 1 juni 2017 een digitale dataset van priesters in de Noordelijke Nederlanden vóór de Reformatie. Kenners van de geestelijkheid in de late Middeleeuwen en de zestiende eeuw gaan in op de mogelijkheden en vragen voor verder onderzoek.

More information

Studiemiddag Bibliothèque Wallonne

Leiden, 2 June 2017

De Bibliothèque Wallonne, onderdeel van de Universiteitsbibliotheek Leiden, organiseert een lezingenmiddag over de geschiedenis van het Waalse calvinisme in de Nederlanden.

More information

ACRH Seminar #7: Maarten Aalders over gereformeerde Nederlands-Hongaarse betrekkingen in het interbellum

Amsterdam, 6 June 2017

Het archief van prof. Jenö Sebestyén (1884-1950), de 'Hongaarse Kuyper', omvat ruim 1000 Nederlandstalige brieven, afkomstig van ruim 80 Nederlanders. Wat staat erin?

More information

Mini-symposium on Augustine

Amsterdam, 27 June 2017

CLUE+ & Centre for Patristic Research (VU) will organise a mini-symposium on Augustine at the occasion of the graduation of Math Osseforth, author of a dissertation on Friendship in Augustine's Confessions: Between Social Convention and Christian Morals.

More information

Volkspetitionnement 1878: het katholieke vervolg

Nijmegen, 30 June 2017

Het succesvolle crowd-sourcing project Volkspetitionnement 1878 krijgt een vervolg. Nu de 305.000 namen van orthodox-protestantse ondertekenaars zijn ingevoerd, zijn de handtekeningen van 164.000 rooms-katholieke voorstanders van confessioneel lager onderwijs aan de beurt.

More information

Encounters between Catholics and Protestants in Africa

Nairobi, 11 - 14 July 2017

The year 2017 will mark the 500th anniversary of the Reformation. Viewed largely as European phenomena, the sixteenth century events and the historical and theological novelty that they set in motion might easily pass uncelebrated in Africa. Yet, that omission would amount to a missed opportunity, for the third wave of missionary evangelization in Africa, though starting in late 18th century, cannot be understood without a proper appreciation of the impact of the Reformation on global Christianity and on human encounters in general.

More information

Radical Reformation & Enlightenment

Amsterdam, 13 July 2017

The Amsterdam Center for the History and Heritage of Protestantism will organize a symposium on the continuity and discontinuity between the Radical Reformation and the Enlightenment.

More information

VU & Nationaal Onderwijsmuseum over 100 jaar Pacificatie

Dordrecht, 9 September 2017

Schoolstrijd, Pacificatie en Onderwijsvrijheid worden in dit symposium vanuit verschillende invalshoeken belicht en plaatsen ‘1917’ in een nieuw historisch perspectief. John Exalto presenteert tijdens deze middag zijn nieuwe boek 'Van wie is het kind? Twee eeuwen onderwijsvrijheid in Nederland' (Uitgeverij Balans).

More information

Kerk, Vrouw en Verzet : Jacoba van Tongeren (1903-1967)

Amsterdam, 14 September 2017

Het thema van dit symposium is de betekenis van de rol van de kerk in de Tweede Wereldoorlog, met name in Amsterdam, de relatie van de kerk met het verzet en de centrale rol die Van Tongeren als vrouw speelde in verband met kerk en verzet. Zij omschreef haar rol als ‘vredeswerk in oorlogstijd’.

More information

ACRH/HDC International Conference From Reformation to Reformations

Amsterdam, 20 - 21 September 2017

This conference aims to contribute to the developing field of cross-cultural religious and cultural studies by analyzing the cultural, political and linguistic uses of the ‘Reformation’ in the modern era, from circa 1800 until the present day. It asks how and why modern movements, intellectuals and politicians referred to the ‘Reformation’ – as historical event, process, or principle.

More information

Reveil Archief & MissieNederland over de Evangelische Alliantie Wereldconferentie 1867

Amsterdam, 27 September 2017

In 2017 is het 150 jaar geleden dat de wereldconferentie van de Evangelische Alliantie in Amsterdam werd gehouden. Honderden aanhangers van opwekking en oecumene kwamen bijeen om elkaar te informeren en te bemoedigen. Op deze studiemiddag worden lijnen van het verleden naar het heden getrokken.

More information

Heidelberg Catechism in South-Africa

Amsterdam, 3 October 2017

Graag nodigt het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) aan de Vrije Universiteit Amsterdam u uit voor een expert meeting rondom het proefschrift van Helené van Tonder: Recollection and Confession: The Heidelberg Catechism as a site of memory in the Dutch Reformed Church, 1862-1963.

More information

ACRH seminar: Erik de Boer (TU Kampen)

Amsterdam, 3 October 2017

Hoe schrijf ik de biografie van Cornelis Anthonisz (c.1541-1601)? Hij is molenaarszoon in Tull en 't Wael, monnik, kandidaat-abt en ketter in het Benedictijner klooster Oostbroek bij Utrecht, duikt op als prior en 'jofferenschender' in het convent Clarenwater bij Hattem, zoekt zijn recht tot bij het hof in Brussel, wordt pastoor en predikant te Zeist en lijkt later 'ingedrongen' in Utrecht, is echtgenoot en huisvader, tevens administrateur van de kloostergoederen. Een man met vele namen en verschillende gezichten. Een opportunist die in de sociaal-religieuze omwentelingen meebeweegt of een oprecht gereformeerd predikant?

More information

Vergeten reformaties

Utrecht, 6 - 7 October 2017

In het kader van 500 jaar Reformatie organiseert de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, in samenwerking met RUG en VUA, een tweedaags symposium over lokale kerkelijke ontwikkelingen in de Noordelijke Nederlanden in de zestiende eeuw.

More information

Atelier met Craig Harline

Amsterdam, 20 October 2017

Als weinig anderen verstaat de historicus Craig Harline (Brigham Young University) de kunst van het vertellen. Niet voor niets werd zijn boek Jacobs Vlucht genomineerd voor de Libris geschiedenis prijs. Voor zijn nieuwe boek over Martin Luther kroop Harline in de huid van Martin Luther. Hij combineert andermaal grondig onderzoek met een zeldzaam vermogen lezers binnen te voeren in de wereld van de zestiende eeuw. Tijdens deze middag zal Harline zijn nieuwe boek over Luther presenteren en zal August den Hollander zal hem interviewen over de kunst van het vertellen. Het programma begint om 15.00 uur en eindigt om 16:30 met een borrel. Na afloop van lezing en interview is er uiteraard gelegenheid het boek van Harline aan te schaffen. Locatie: Waalse Kerk, Walenpleintje 157, Amsterdam.

More information

Tolerantie en verdraagzaamheid in historisch perspectief

Utrecht, 27 October 2017

Het symposium 'Tolerantie en verdraagzaamheid in historisch perspectief' omvat lezingen door en een boekpresentatie van Truus van Bueren en Corinne van Dijk.

More information

Emoties in religie en wetenschap

Amsterdam, 2 November 2017

Drie CLUE+ centra op historisch gebied - ACRH, ACCESS en Stevin - organiseren een gezamenlijke bijeenkomst. Het thema laat zich raden, want deze centra houden zich bezig met religiegeschiedenis, emotiegeschiedenis en wetenschapsgeschiedenis. Het trioseminar vindt plaats op Allerzielen, dus de eerste presentatie wordt gegund aan Prof. dr. Peter-Ben Smit (VU Faculteit der Godgeleerdheid), die onderzoek doet naar contextuele bijbelinterpretatie en de receptie daarvan in de lange geschiedenis van het christendom.

More information

Vijfde netwerkdag Dutch Bible Belt : Biblebelts in Europa

Utrecht, 3 November 2017

Sinds de millenniumwisseling is de term Bible Belt in Nederland breed ingeburgerd. Het Amerikaanse voorbeeld blijkt aanstekelijk. Maar ook in Europa zijn gebieden met veel orthodoxe protestanten. De Scandinavische landen kennen hun biblebelt en in Duitsland zijn meerdere Bibelgürtel. Hoe vergelijkbaar zijn die (vaak lutherse) gebieden met de (calvinistische of evangelicale) concentraties in Nederland?

More information

ACRH seminar: 'Religie als sociale geschiedenis'

Amsterdam, 7 November 2017

Welke grote lijnen bieden houvast bij het schrijven van een sociale geschiedenis van religie? Welke gevaren liggen op de loer? Welke nieuwe vragen roept deze benadering op? Peter van Dam, historicus aan de Universiteit van Amsterdam, spreekt over de opzet van zijn boek 'De geschiedenis van religie in Nederland'.

More information

Een monument in de tijd

Kampen, 10 November 2017

Het Stadsarchief Kampen en de Protestantse Theologische Universiteit organiseren een symposium over het beheer en de ontsluiting kerkelijke en theologische (faculteits)archieven’.Sprekers op het symposium zijn o.a. Jacob van Sluis (Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar te Leeuwarden), Bart Jaski (Universiteit Utrecht), Fennie Duursema (Protestantse Kerk) en George Harinck (Vrije Universiteit). Het symposium wordt afgesloten met de presentatie van de driedelige Archiefinventaris, die door de samensteller, Albert Mensema, zal worden aangeboden aan Mechteld Jansen (de rector van de PThU), Bort Koelewijn (de burgemeester van Kampen) en Sjaak van ’t Kruis (van de Protestantse Kerk).

More information

Mr. H. Bos-lezing over christelijk boek

Amsterdam, 14 November 2017

Spreker is Bert Endedijk, sinds 1980 werkzaam bij uitgeverij Kok, waarvan de laatste 25 jaar als directeur. Hij maakt een tocht door de jaren met herinneringen en beelden die zijn reis hebben gekleurd. De wereld van het ‘christelijke boek’ is in de afgelopen vijftig jaar sterk veranderd en vormt in zekere zin een spiegel van wat er in de wereld van kerk en religie is gebeurd. Wat verdween, wat bleef en wat kwam? En: kunnen contouren worden geschetst van de uitgeverij van de toekomst?

More information

Religion, magic and medicine

Amsterdam, 17 November 2017

Farewell conference in honour of Dr. Hans de Waardt, lecturer in Early Modern History at VU University Amsterdam. ! THIS EVENT WILL BE POSTPONED TO THE SPRING OF 2018. !

More information

Congres Pacificatie 1917

Den Haag, 29 November 2017

Graag willen wij u alvast attenderen op een congres over de Pacificatie van 1917, toen in één grondwetsherziening zowel de algehele gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs als het algemeen mannenkiesrecht werd gerealiseerd. Het congres vindt plaats op 29 november 2017, precies een eeuw nadat de Eerste Kamer de grondwetswijziging in tweede lezing aanvaardde, en wordt georganiseerd dat het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC) en het Katholiek Documentatiecentrum (KDC).

More information

Managing the Church

Dordrecht, 4 December 2017

Met het oog op de internationale herdenking van de Synode van Dordrecht in 2018 en 2019 wordt op initiatief van Leon van den Broeke (VU & TUK) en Klaas-Willem de Jong (PThU) een voorbereidende expert meeting gehouden.

More information

ACRH seminar : Amerikaanse protestantse zendelingen in West-Europa, 1945-1975

Amsterdam, 5 December 2017

Hans Krabbendam (Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen) spreekt over zijn boek-in-wording 'Van confrontatie naar coöperatie: Amerikaanse protestantse zendelingen in West-Europa, 1945-1975 Een breed spectrum van Amerikaanse protestanten maakte zich ernstig zorgen over de geestelijke staat van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Ze mobiliseerden allerlei middelen om de christelijke wortels van het oude continent te herstellen en te versterken. Zo positioneerden ze zich als de dominante partners van Europa in vergelijkbare termen met de militaire, economische en politieke hulpprogramma’s van die tijd. In hun onderlinge concurrentie bonden verschillende groepen Europeanen aan hun initiatieven en exporteerden zo ook hun Amerikaanse spanningsbronnen. De polarisatie van de beginperiode mondde uit in samenwerking. Krabbendam probeert dit proces te begrijpen en verklaren.

More information

HDC-Presentatie Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme over Kerkmuziek

Utrecht, 7 December 2017

In dit jaarboek staat de protestantse kerkmuziek van de negentiende en twintigste eeuw en Luthers invloed daarop centraal. Naast artike­len over de lutherse kerkmuziektraditie en de herleving daarvan in de twintigste eeuw, is er ook aandacht voor de bredere belangstelling voor kerkmuziek die leidde tot het oecumenische Liedboek voor de Kerken van 1973, en voor de totstandkoming van het nieuwe lied­boek van 2013. Verder is er aandacht voor het gebruik van het lied in zending en evangelisatie, waar tegenwoordig ook niet-geestelijke liederen gebruikt worden om het Passieverhaal over het voetlicht te brengen in een seculiere wereld.

More information

Presentatie editie Acta Dordtse Synode

Dordrecht, 13 December 2017

In het oude Dordtse stadhuis wordt een nieuw deel in de reeks Acta et Documenta Synodi Nationalis Dordrechtanae (1618-1619) gepresenteerd. Dit langjarige project staat onder auspiciën van de Johannes a Lasco Bibliotheek in Emden. Projectleider is Herman Selderhuis; vanuit de VU is Fred van Lieburg betrokken bij de uitgave. Het nu verschijnende deel heeft vooral betrekking op de vroege handelingen van de synode (oktober en november 1618), vóór de ontmoeting met de remonstranten.

More information

Signum-symposium over religieuze gemeenschappen in Gelre

Zutphen, 15 December 2017

Het 26e Signum-symposium is gewijd aan religieuze gemeenschappen in laatmiddeleeuws Gelre. Niet alleen komt het functioneren van seculiere kapittels binnen het hertogdom ter sprake, ook zal aandacht besteed worden aan de devotie van adellijke vrouwen, de geschiedenis van vrouwenconventen in laatmiddeleeuws Zutphen en de rol van kloosters als geldschieters van landsheer en steden.

More information

From Luther to Donald Trump: Writing History in an age of media change door Andrew Pettegree

Amsterdam, 15 December 2017

Het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism (ACHHP) van de Vrije Universiteit organiseert in de Waalse kerk te Amsterdam een middag met de bestseller auteur Andrew Pettegree. Andrew Pettegree is in december fellow van het ACHHP om in de rijke collectie van de VU-bibliotheek onderzoek te doen naar protestantse vroomheidsliteratuur.

More information

ACRH seminar

Amsterdam, 2 January 2018

Bijeenkomst (buiten)promovendi: presentaties van Cor Hoogerwerf en Christoph van den Belt. Hoofdgebouw VU, 12a37, 15.30-17.00 uur.

More information

VNK/KHG: Geschiedenis Wereldchristendom

Utrecht, 15 January 2018

De traditionele wintervergadering van het Kerkhistorisch Gezelschap, nu geïntegreerd in de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, vindt plaats in de Evangelisch-Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht, vanaf 10.30 uur. Na de gebruikelijke jaarrede, te houden door oud-KHG-voorzitter Henk van den Belt, en de herdenking van in 2017 overleden collega's, hoopt prof. dr. J.A.B. Jongeneel ons te onderhouden over het tweede deel van zijn handboek Nederlandse zendingsgeschiedenis, dat hij momenteel onder handen heeft. De lunchpauze wordt gevolgd door een bijdrage van Iris Busschers MA, die aan de Rijksuniversiteit Groningen een dissertatie voorbereidt op het terrein van de wereldgeschiedenis van het christendom. Het tweede deel van het middagprogramma gewijd aan 'Onderzoek: Presenteren en Reageren' - korte presentaties (5 minuten) over lopend onderzoek met gelegenheid voor korte respons (5 minuten).

More information

ACRH Seminar Ab de Jong: Is een algemene godsdienstgeschiedenis mogelijk?

Amsterdam, 6 February 2018

Ab de Jong, hoogleraar vergelijkende godsdienstwetenschappen aan de Universiteit Leiden, geeft een inleiding in zijn vakgebied en lopend onderzoek. Dinsdag 6 februari, 15.30 - 17.30 uur, hoofdgebouw VU, 12a37.

More information

ACRH Seminar on Mennonite History

Amsterdam, 6 March 2018

Mary S Sprunger, Professor of History at Eastern Mennonite University and currently working as visiting scholar at NIAS, will talk about her book project "In the World and of the World: Mennonite Wealth, Faith, and Community in Golden Age Amsterdam".

More information

De kerken en de omroepen

Amsterdam, 17 March 2018

De Voorjaarsvergadering van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis wordt georganiseerd in samenwerking met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) aan de VU. Centraal staat de relatie tussen de kerken en de omroepen. Sprekers: Arnold Smeets, Jan Dirk Snel en Wim Berkelaar. Gert van Klinken verzorgt een historische rondleiding door Amsterdam.

More information

Christelijke reacties op de Franse Revolutie

Amsterdam, 23 March 2018

'Het einde der tijden of een nieuw begin?' De Vereniging Het Bilderdijk Museum en de Stichting Réveil Archief organiseren een gezamenlijke studiemiddag. Sprekers: Rie-Hilje Kielman, Jeroen Koch en Peter Raedts.

More information

ACRH Seminar: Het Bahá’í geloof en Afro-Amerikaanse emancipatie, een trans-Atlantische geschiedenis

Amsterdam, 3 April 2018

In februari 1978 werd Black History Week gevierd in Wilmette, Illinois. Daar werden in de imposante Bahá’í tempel de ‘Rosey Pool Awards’ uitgereikt aan mensen die zich actief hadden ingezet om racisme te bestrijden. Opvallend is dat deze prijs was vernoemd naar een Nederlandse vrouw: vertaalster, schrijfster en docente Rosey Pool (1905-1971). Tijdens Pools vele reizen naar de VS werkte zij nauw samen met Afro-Amerikaanse schrijvers en dichters om Black History te promoten. Mede door haar contacten met de dichters Margaret Danner en Robert Hayden, beiden Bahá’í’s, bekeerde Pool zich in 1965 tot dit geloof. Tijdens deze lezing kijkt VU-promovendus Lonneke Geerlings naar de bijzondere aantrekkingskracht van het Bahá’í geloof voor Afro-Amerikanen. Het idee dat alle mensen gelijk zijn en deel uitmaken van één mensheid is een grondbeginsel van deze monotheïstische godsdienst, die steeds meer aanhangers kreeg in de twintigste eeuw. Lonneke Geerlings hoopt in 2019 haar proefschrift af te ronden over Rosey Pool. Voor deze lezing heeft Geerlings onderzoek gedaan in de National Bahá’í Archives in Wilmette, Illinois. Haar reis werd mogelijk gemaakt met een beurs van de Stichting Catharina Halkes Fonds.

More information

Hernhutters en de zending

Zeist, 21 April 2018

Op 20 oktober 1768 werd de Grote Kerkzaal van de Zeister Broedergemeente in gebruik genomen. Het 250-jarig bestaan van de kerkzaal wordt in 2018 op verscheidene manieren gevierd. Op deze zaterdag zijn er twee lezingen (11 en 13.30 uur). Prof.dr. Jan Jongeneel, kenner van de zendingsgeschiedenis, belicht de speciale plaats die de Hernhutters in de zendingsgeschiedenis innamen en Dr. Heslie Zamuel (Paramaribo) behandelt de betekenis van het Zeister Zendingsgenootschap voor Suriname.

More information

400 jaar Statenvertaling

Dordrecht, 21 April 2018

Het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap "Ex Oriente Lux" is van plan zijn jaarvergadering komend jaar te wijden aan de Statenvertaling. Het is dan 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht het besluit nam tot de vertaling. Gezien het karakter van EOL zal het natuurlijk gaan over de kennis van de vertalers en de kanttekeningenmakers van het oude Nabije Oosten. Sprekers: Theo Dunkelgrün, Arie van der Kooij, Fred van Lieburg, Kees-Jan van Linden, Bas ter Haar Romeny, Bert van der Spek en Lourens Jan de Vries. De studiedag vindt plaats in de Trinitatiskapel (Lutherse kerk) in Dordrecht.

More information

CALL FOR PAPERS: Religious Revivals and their Effects: Perceptions, Media and Networks in the Modern World

Amsterdam, 30 May 2018 - 2 Jun 2018

Following an international meeting in Greifswald (Germany) in 2015 (‘Zwischen Aufklärung und Moderne – Erweckungsbewegungen als historiographische Herausforderung’), ACRH invites papers for another conference in order to promote conceptual, transnational and multidisciplinary research on local revivals in their global contexts between circa 1780 and 1920.

More information

250 jaar Hernhutters in Zeist

Zeist, 16 June 2018

In het kader van een jubileumprogramma en een tentoonstelling '250 kerkzaal Evangelische Broedergemeente Zeist' wordt deze dag een trio van lezingen gegeven: om 11 uur Piet Visser over Hernhutters en Doopsgezinden, om 13.30 resp. Jan Kees Karels over Hernhutters en gereformeerden (18e eeuw) en Fred van Lieburg over Hernhutters en hervormden (19e-21e eeuw.).

More information

H.P. Scholte Sesquicentennial Conference 1868-2018

Pella (USA), 16 - 18 August 2018

In August 2018, it will be 150 years since the death of Dutch Seceder pastor and American immigrant leader Hendrik P. Scholte (1805 -1868). His legacy is related to the Secession of 1834 in the Netherlands and is tangibly present in Pella, Iowa, where he settled in 1847 with his eight-hundred-member Dutch immigrant group. His original house is still there, and Pella is one of the most vibrant pockets of Dutch American history in the United States. The conference will focus on the history and legacy of Scholte and his community in the Netherlands and the United States. We will seek to understand the distinctive leadership of Scholte in the context of that time period, considering features like the separation of church and state, expanding mobility, democratization, and education.

More information

1618: Paniek in de Republiek

Dordrecht, 25 August 2018

Op 19 november 1618 verscheen een heldere komeet aan de ochtendhemel die in heel Europa voor grote paniek zorgde en in vele traktaten en pamfletten bediscussieerd werd. Wat kon deze staartster te betekenen hebben? Het jaarlijkse congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw is gewijd aan de grote en kleinere gebeurtenissen in 1618 in de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden in hun internationale politieke en culturele context.

More information

Gereformeerd protestantisme Nederland-Duitsland

Wuppertal, 22 - 23 November 2018

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme/VU, het Gesellschaft für die Geschichte des reformierten Protestantis-mus, de Johannes a Lasco Bibliothek Emden en het Archief- en Documentatiecentrum Kampen/Theologische Universiteit organiseren in 2018 een Nederlands-Duitse conferentie te Wuppertal. Het thema van de conferentie betreft verbindingen, wederzijdse percepties en reacties binnen het gereformeerde protestantisme in Nederland en Duitsland in de twintigste eeuw. Zo mogelijk wordt op elk thema een Duitse en een Nederlandse visie geboden.

More information